Podmínky použití

1. Úvod

1.1 Před použitím těchto internetových stránek (dále jen „Internetové stránky“) si prosím důkladně pročtěte tyto podmínky použití (dále jen „Podmínky“). Vaším vstupem na Internetové stránky a jejích používáním vyjadřujete souhlas s Podmínkami. Nesouhlasíte-li s Podmínkami, Internetové stránky nepoužívejte.

1.2 Internetové stránky jsou provozovány a Podmínky byly vydány společností Certina SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Švýcarsko (dále jen „Certina“, „My“).

1.3 Certina může tyto Podmínky kdykoli změnit. Jakoukoli změnou jste vázáni, a proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat za účelem seznámení se s aktuálními podmínkami, jimiž jste vázáni.

 

2. Účel a obsah internetových stránek

2.1 Všechny informace a materiály uvedené na Internetových stránkách slouží výhradně k poskytnutí obecných informací o produktech a službách společnosti Certina a jejich propagaci. Tyto informace a materiály nejsou nabídkou produktů nebo služeb ze strany společnosti Certina, oficiálních maloobchodních prodejců či jiných třetích osob a nejsou ani doporučeními nebo jinými instrukcemi k použití produktů nebo využití služeb společnosti Certina.

2.2 Internetové stránky mohou obsahovat informace o celosvětových produktech nebo službách společnosti Certina, z nichž ne všechny musí být dostupné v každém místě. Odkaz na produkt nebo službu společnosti Certina neznamená, že takovýto produkt nebo služba je nebo bude dostupná ve Vašem místě.

 

3. Uživatelský obsah

3.1 Buďte si prosím vědomi, že jakákoli informace nahraná na Internetové stránky (např. v rámci fóra nebo knihy návštěv) muže být přístupná jiným uživatelům. Měli byste proto pečlivě vybírat informace, které nahrajete a poskytnete jiným uživatelům.

3.2 Certina si nenárokuje žádná vlastnická práva k textům, souborům, obrázkům, fotografiím, videím, zvukům, autorským dílům nebo jakýmkoli jiným materiálům, které můžete nahrát (dále jen „Uživatelský obsah“) na Internetové stránky. Po nahrání Vašeho Uživatelského obsahu Vám k němu zůstávají všechna vlastnická práva a zůstává Vám právo použít ho jakýmkoli Vámi vybraným způsobem. Nahráním Vašeho Uživatelského obsahu na Internetové stránky nebo prostřednictvím Internetových stránek tímto udělujete společnosti Certina nevýhradní, postupitelnou, volnou a celosvětovou licenci, s možností udělení podlicence, k použití, změně, veřejnému výkonu, veřejné prezentaci, reprodukci a distribuci Vašeho Uživatelského obsahu na nebo prostřednictvím Internetových stránek nebo na úsecích společnosti Certina v rámci platforem třetích stran (Facebook, Twitter, atd.), a to na dobu, než odstraníte Váš Uživatelský obsah z Internetových stránek

3.3 Prohlašujete a zaručujete, že: i) vlastníte Uživatelský obsah Vámi nahraný na Internetové stránky nebo k němu máte jiné právo opravňující Vás poskytnout výše uvedenou licenci a ii) nahrání Vašeho uživatelského obsahu na Internetové stránky neporušuje práva ke jménu nebo názvu, na ochranu důstojnosti, vážnosti, cti, pověsti nebo soukromí, autorská práva, práva k ochranným známkám, smluvní ani jiná práva jakékoli osoby nebo společnosti.

3.4 Jste výhradně odpovědni za Uživatelský obsah, který na Internetové stránky nahrajete. Na Internetové stránky nesmíte nahrát nebo jejích prostřednictvím šířit nebo sdílet Uživatelský obsah, který jste nevytvořili nebo který nemáte právo nahrát. Uživatelský obsah nemusí být před nahráním zkontrolován společností Certina a nemusí nevyhnutelně odrážet názory nebo politiky společnosti Certina. Společnost Certina neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné nebo implikované, ve vztahu k Uživatelskému obsahu nebo jeho přesnosti a spolehlivosti nebo jakémukoli materiálu nebo informaci, kterou rozšíříte jiným uživatelům. Nesmíte nahrávat ani šířit žádný nezákonný, vyhrožující, nactiutrhačný, pomlouvačný, obscénní, skandální, pobuřující, pornografický nebo znevažující materiál nebo materiál, který by mohl představovat trestní jednání, jednání zakládající soukromoprávní odpovědnost nebo jednání jinak porušující jakýkoli právní předpis či k němu vyzývat.

3.5 Internetové stránky poskytují uživatelům možnost vytvoření osobního účtu na základě dodání určitých informací. Požadována od Vás bude zejména emailová adresa a heslo. Za udržování důvěrnosti Vašeho hesla jste odpovědni výhradně Vy. Souhlasíte, že nikdy nepoužijete účet, emailovou adresu ani heslo jiného uživatele, ani že nezpřístupníte Vaše heslo jakékoli třetí straně. Souhlasíte, že nás bezodkladně uvědomíte, budete-li mít podezření na neoprávněné použití Vašeho účtu nebo neoprávněný přístup k Vašemu heslu. Za jakékoli využití Vašeho účtu jste odpovědni výhradně Vy.

3.6 Certina si výslovně vyhrazuje právo odstranit kýmkoli nahrané nebo šířené informace nebo materiály, které porušují tato pravidla, včetně jakýchkoli nabídek hodinek. Certina bude plně spolupracovat s veškerými orgány prosazujícími zákon nebo soudními příkazy vyžadujícími od společnosti Certina nebo společnosti Certina nařizujícími odhalení identity kohokoli, kdo nahrává jakékoli takové informace nebo materiály.

 

4. Práva duševního vlastnictví 

4.1 Internetové stránky a jakékoli na nich obsažené informace, text, obrázky, fotografie, zvukové a obrazové záznamy, design, grafika, loga, symboly, jména, produktová, a korporátní označení a všechny ostatní soubory, jejich výběr a seřazení, jakož i veškerý software obsažený na Internetových stránkách (dále jen „Obsah internetových stránek“) podléhají právní ochraně, a to zejména autorským právům, právům k ochranným známkám a právům k designu společnosti Certina, jejích sesterských společností, jejích uživatelů nebo poskytovatelů jejích licencí, přičemž jsou všechna tato práva vyhrazena. Žádný Obsah Internetových stránek nemůže být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Certina měněn, kopírován, distribuován, přizpůsobován, reprodukován, znovu vydáván, stahován, zobrazován, zasílán, přenášen nebo prodáván v jakékoli podobě nebo jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti. Výše uvedené se nevztahuje na Váš vlastní, na Internetové stránky legálně nahraný Uživatelský obsah. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Certina nadto nemůže být do jiných programů kopírován vůbec žádný digitální obsah.

4.2 Za předpokladu, že jste oprávněni Internetové stránky používat, je Vám poskytnuta omezená licence pro přístup a použití Internetových stránek a Obsahu internetových stránek, stahování nebo tisk a kopírování jakékoli části Obsahu Internetových stránek, ke které jste řádně získali přístup, a to výhradně pro Vaše osobní, neobchodní použití, neporušíte-li autorská práva nebo jiná vlastnická upozornění. Tato licence podléhá Podmínkám a nezahrnuje vytěžování dat, roboty ani obdobné způsoby sběru a extrakce dat. S výjimkou Vašeho vlastního Uživatelského obsahu nemůžete nahrávat ani znovu publikovat Obsah Internetových stránek na žádných internetových, intranetových nebo extranetových stránkách ani ho zahrnovat v žádných databázích nebo kompilacích. Jakékoli jiné použití Obsahu Internetových stránek je také přísně zakázáno. Jakékoli jiné použití Internetových stránek nebo Obsahu internetových stránek než to, které je zde speciálně dovoleno, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Certina přísně zakázáno a způsobí zánik zde poskytnuté licence. Jakýmkoli nedovoleným použitím může dojít k porušení příslušných právních předpisů, včetně právních předpisů týkajících se ochrany autorských práv a ochranných známek, jakož i příslušných právních předpisů týkajících se komunikací. S výjimkou zde uvedeného nemůže být nic v Podmínkách vykládáno jako poskytnutí licence k jakýmkoli právům duševního vlastnictví.

4.3 „Certina“ a jiné ochranné známky, loga, symboly, záhlaví, ikony tlačítek, skripty, jména služeb nebo jiné známky (společně dále jen „Ochranné známky“) zobrazené na Internetových stránkách podléhají právům k ochranným známkám a jiným právům společnosti Certina nebo jejích sesterských společností. Ochranné známky společnosti Certina nemůžou být použity ani jako součást ochranných známek nebo doménových jmen ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou nebo jakýmkoli způsobem způsobilým k vyvolání záměny a nemohou být kopírovány, imitovány ani používány, a to vcelku nebo z části, bez předchozího písemného svolení společnosti Certina. Vaše použití/zneužití Ochranných známek zobrazených na Internetových stránkách nebo jakéhokoli jiného Obsahu internetových stránek je s výjimkou v Podmínkách uvedeného přísně zakázáno.

 

5. Vyloučení odpovědnosti

5.1 Navzdory tomu, že společnost Certina přiměřeně usiluje o zahrnutí přesných a aktuálních informací na Internetových stránkách, nečiní žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k Obsahu internetových stránek, který poskytuje „jak stojí a leží“. Certina zejména neprohlašuje ani nezaručuje, že Vaše použití Obsahu internetových stránek neporuší práva třetích osob, které nejsou vlastněné společností Certina nebo nejsou se společností Certina propojené.

5.2 Certina nepřebírá žádnou odpovědnost, a nevznikne jí povinnost k náhradě žádné škody nebo jiné újmy vzniklé na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku nebo v souvislosti s viry schopnými nakažení Vašeho počítačového vybavení nebo jiného majetku z důvodu Vašeho přístupu na Internetové stránky, jejích používání, prohlížení nebo stahování jakýchkoli materiálů, dat, textu, obrázků, obrazových a zvukových záznamů z Internetových stránek.

5.3 Certina si vyhrazuje právo k přerušení nebo nepokračování v poskytování některých nebo všech funkcionalit Internetových stránek. Certina nepřebírá žádnou odpovědnost a nevznikne jí povinnost k náhradě škody v souvislosti s jakýmkoli přerušením nebo nepokračováním v poskytování některých nebo všech funkcí Internetových stránek, a to bez ohledu na to, zda to bylo v důsledku konání či opomenutí společnosti Certina, jejích sesterských společností či jakékoli třetí osoby.

5.4 Obsah Internetových stránek může obsahovat technologické nebo typografické chyby. Certina si vyhrazuje právo na změnáy, korekci nebo zlepšení Obsahu internetových stránek v jakoukoli dobu bez předchozího upozornění.

 

6. Internetové odkazy na jiné internetové stránky a z jiných internetových stránek

6.1 Jelikož Certina nemá kontrolu nad žádnou z internetových stránek propojených s Internetovými stránkami odkazy, žádnou z nich nepodporuje a žádnou z nich nepřekontrolovala, berete na vědomí, že Certina neodpovídá za obsah žádné z externích internetových stránek, na které je z Internetových stránek odkazováno nebo které na Internetové stránky odkazují. Přístup k externím internetovým stránkám, na které je z Internetových stránek odkazováno nebo které na Internetové stránky odkazují, činíte výhradně na vlastní odpovědnost.

6.2 Odkazy na Internetové stránky, externí internetové stránky, na které je z Internetových stránek odkazováno nebo které na Internetové stránky odkazují, nebo na jakékoli jiné internetové stránky činíte na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Použitím takových odkazů berete na vědomí, že budou aplikovány právní prohlášení a podmínky ochrany soukromí z jakýchkoli odkazy propojených internetových stránek, které mohou být odlišné od právních prohlášení a podmínek ochrany soukromí společnosti Certina. Budete-li chtít odkázat na Internetové stránky, můžete tak učinit toliko odkazem na Internetové stránky, bez kopírování jejích domovské stránky, a respektujíc následující podmínky.

6.3 Přizpůsobování Internetových stránek internetovými stránkami nebo prvky internetových stránek entit odlišných od The Swatch Group Ltd. není dovoleno. In-line linking nebo jakýkoli jiný způsob inkorporace částí Internetových stránek na internetových stránkách entit odlišných od The Swatch Group Ltd. je rovněž zakázán.

 

7. Přístup ke službě

7.1 I když společnost Certina usiluje o to, aby byly Internetové stránky běžně dostupné 24 hodin denně, nevznikne jí povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy ve vztahu k žádnému z důvodů, ze kterých mohou být Internetové stránky v jakoukoli a na jakoukoli dobu nedostupné.

7.2 Přístup na Internetové stránky může být bez předchozího varování dočasně přerušen v případě systémové chyby, údržby, opravy nebo z důvodů mimo kontrolu společnosti Certina.

 

8. Omezení vzniku povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy

8.1 V rozsahu dovoleném právními předpisy a s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučuje Certina a všechny další společnosti The Swatch Group Ltd., včetně členů orgánů, ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, společníků nebo zástupců jakékoli z nich, jakoukoli odpovědnost, resp. vznik povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy v jakékoli podobě, jakéhokoli druhu a v jakémkoli rozsahu, která může vzniknout Vám nebo jakékoli třetí straně (včetně jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody nebo jiné újmy, jakéhokoli ušlého zisku, poškození dobrého jména či pověsti nebo dat) v jakékoli souvislosti s Internetovými stránkami nebo v souvislosti s použitím, nemožností použití nebo výsledkem použití Internetových stránek, jakýchkoli internetových stránek propojených s Internetovými stránkami odkazy nebo jejích obsahu, včetně škody nebo jiné újmy způsobené viry, které mohou nakazit Vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek z důvodu Vašeho přístupu na Internetové stránky, jejích používání, prohlížení nebo stahování jakýchkoli materiálů z Internetových stránek nebo jakýchkoli internetových stránek propojených s Internetovými stránkami odkazy.

 

9. Ochrana soukromí

9.1 Záleží nám na Vašem soukromí a ochraně Vašich osobních údajů. Pročtěte si naše podmínky ochrany soukromí.

 

10. RŮZNÉ

10.1 Nevykonávání nebo nevynucování jakéhokoli práva nebo ustanovení Podmínek společností Certina nebude mít účinek vzdání se jakéhokoli takového práva nebo ustanovení. Názvy odstavců Podmínek slouží pouze pro přehlednost a nemají žádný právní nebo smluvní účinek. Neplatnost nebo nevynutitelnost jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nepůsobí žádným způsobem neplatnost nebo nevynutitelnost zbývajících, tady uvedených, ustanovení nebo jejích nesoulad s příslušnými právními předpisy.

10.2 Podmínky se řídí švýcarským právem, v souladu s kterým budou vykládány, a to bez ohledu na kolizní právní normy nebo na Úmluvu OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží. V rozsahu dovoleném právními předpisy budou ve vztahu k jakýmkoli sporům vyvstávajícím z Podmínek a Vašeho používání Internetových stránek výhradně příslušné soudy v místě sídla společnosti Certina, toho času Le Locle, Švýcarsko s výjimkou práva společnosti Certina domáhat se práv za příslušnými uživateli v místě jejich bydliště / sídla.

10.3 Máte-li jakékoli dotazy týkající se Podmínek, zašlete je písemně na 

Certina SA 
Chemin des Tourelles 17 
2400 Le Locle 
Švýcarsko

nebo prostřednictvím customer.service [at] certina.ch.