Användarvillkor

1. Introduktion 

1.1 Vänligen läs noggrant igenom dessa användarvillkor ("Användarvillkor") innan du använder denna webbplats ("Webbplatsen"). Genom att besöka och använda Webbplatsen godkänner du och accepterar att följa Användarvillkoren. Använd inte Webbplatsen om du inte godkänner och accepterar att följa Användarvillkoren. 

1.2 Webbplatsen drivs av och Användarvillkoren har utfärdats av Certina SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Schweiz, (“Certina”, “Vi”, “Oss”, “Vår”, “Våra”). 

1.3 Certina kan när som helst ändra dessa Användarvillkor. Du blir bunden av sådana revideringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de vid var tid gällande aktuella villkor som du är bunden av.

 

2. Webbplatsens syfte och innehåll

2.1 All information och allt material som finns tillgängligt på Webbplatsen presenteras enbart i syfte att ge allmän information om och främja Certina produkter och tjänster. Informationen och materialet utgör inte ett anbud eller ett erbjudande avseende produkter och/eller tjänster från Certina, officiella återförsäljare eller annan tredje part, inte heller utgör informationen eller materialet rådgivning eller andra instruktioner avseende användningen av Certina produkter och/eller tjänster.

2.2 Webbplatsen kan innehålla information om våra globala produkter och tjänster, varav alla inte finns tillgängliga överallt. En referens till en produkt eller tjänst från Certina innebär således inte att just den produkten eller tjänsten är, eller kommer att bli, tillgänglig där du befinner dig.

 

3. Användarinnehåll 

3.1 Tänk på att när du laddar upp information till Webbplatsen (t.ex. ett forum eller gästbok) kan den komma att göras tillgänglig för andra användare. Du bör därför noga välja vilken information du laddar upp samt lämnar till andra användare.

3.2 Certina gör inte anspråk på någon äganderätt till de texter, filer, bilder, foton, videos, ljud, upphovsrättsliga verk eller något annat material som du kan komma att ladda upp ("Användarinnehåll") på Webbplatsen. Efter att ha laddat upp ditt Användarinnehåll, behåller du fortsatt all äganderätt till detta, och du har fortsatt rätt att använda detta på det sätt du själv väljer. Genom att ladda upp och publicera ditt Användarinnehåll på eller via Webbplatsen, ger du Certina en icke-exklusiv, underlicensierbar, överförbar, gratis och global licens att använda, modifiera, offentligt framföra, offentligt visa, reproducera och distribuera ditt Användarinnehåll på och via Webbplatsen eller i en del av en tredje parts plattform (Facebook, Twitter, etc.) som tillhör Certina tills du tar bort ditt Användarinnehåll från Webbplatsen.

3.3 Du ansvarar för och försäkrar att: (i) du äger det Användarinnehåll som du laddar upp på Webbplatsen eller på annat sätt har rätt att bevilja en sådan licens som anges ovan, och (ii) uppladdningen av ditt Användarinnehåll på Webbplatsen inte kränker någons personliga integritet, publiceringsrättigheter, upphovsrätt, varumärken, avtalsrättigheter eller andra rättigheter som tillhör någon person eller företag.

3.4 Du är ensamt ansvarig för det Användarinnehåll du laddar upp på Webbplatsen. Du får inte ladda upp, överföra, eller på annat sätt dela sådant Användarinnehåll på Webbplatsen som du inte själv har skapat eller har behörighet att ladda upp. Certina granskar inte nödvändigtvis Användarinnehåll innan det laddas upp varför uppladdat Användarinnehåll inte nödvändigtvis speglar Certinas åsikter eller policys. Certina ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, beträffande korrektheten och tillförlitligheten avseende något Användarinnehåll på Webbplatsen eller något sådant material eller information som du skickar till andra användare. Det är förbjudet att publicera eller överföra något olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent, skandalöst, uppviglande, pornografiskt material, eller något material som kan utgöra eller uppmana till beteende som kan betraktas som brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag.

3.5 Webbplatsen erbjuder användare möjlighet att skapa ett personligt konto genom att ange vissa uppgifter. I första hand måste du välja en e-postadress och ett lösenord. Du är själv uteslutande ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt. Du samtycker till att aldrig använda en annan användares konto, e-postadress och/eller lösenord samt att aldrig lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du samtycker vidare till att omedelbart meddela oss om du misstänker att någon obehörig använder ditt konto eller har tillgång till ditt lösenord. Du är själv ensamt ansvarig för all användning av ditt konto.

3.6 Certina förbehåller sig uttryckligen rätten att ta bort all information eller material som har publicerats eller överförts av någon som bryter mot dessa regler, inklusive alla eventuella erbjudanden avseende klockor. Certina kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller i enlighet med domstolsbeslut som begär eller anger att Certina ska avslöja identiteten på någon som publicerar sådan information eller sådant material.

 

4. Immateriella rättigheter

4.1 Webbplatsen tillsammans med all information, text, bilder, fotografier, ljud- och videoklipp, designer, grafik, logotyper, symboler, namn, produkt- och företagsbeteckningar, varumärken liksom all programvara som finns i Webbplatsen och alla andra filer, och deras urval och arrangemang ("Webbplatsens innehåll"), är föremål för rättsligt skydd, i synnerhet upphovsrätt, varumärkes- och designrättigheter som innehas av Certina, bolag inom samma koncern, dess användare eller dess licensgivare med ensamrätt. Inget av Webbplatsens innehåll får modifieras, kopieras, distribueras, inramas, reproduceras, publiceras, hämtas, visas, postas, överföras eller säljas i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, utan föregående skriftligt godkännande från Certina; detta gäller dock inte för ditt eget Användarinnehåll som du lagligen laddat upp på Webbplatsen. Dessutom får inget som helst digitalt innehåll kopieras till andra program utan föregående skriftligt godkännande från Certina.

4.2 Förutsatt att du är berättigad att använda Webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att komma åt och använda Webbplatsen och Webbplatsens innehåll och att, enbart för personligt och icke-kommersiellt bruk, ladda ner eller skriva ut en kopia av den eller de delar av Webbplatsens innehåll som du har fått berättigad tillgång till, förutsatt att du respekterar all upphovsrätt och/eller annan äganderätt och immateriella rättigheter. Licensen är föremål för Användarvillkoren och omfattar inte användning för eller genom data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och/eller utvinningsmetoder. Med undantag för ditt eget Användarinnehåll, får du inte ladda upp eller publicera Webbplatsens innehåll på Internet-, intranät- eller extranätsida eller infoga eller ladda upp detta i någon annan databas eller sammanställning, varje annan användning av Webbplatsens innehåll är strikt förbjudet. All användning av Webbplatsen eller Webbplatsens innehåll som, utan skriftligt tillstånd från Certina, sker på annat sätt än som uttryckligen tillåts enligt dessa Användarvillkor är strängt förbjuden och kommer att resultera i att den licens som beviljats häri avslutas. Otillåten användning kan också bryta mot tillämpliga lagar, inklusive men utan begränsning till lagar om upphovsrätt och varumärkesrätt samt tillämpliga regler och förordningar om kommunikation. Såvida det inte uttryckligen anges häri, ska ingenting i Användarvillkoren tolkas som att någon licens till några immateriella rättigheter ges.

4.3 Certina och andra varumärken, logotyper, tecken, sidhuvuden, knappikoner, skript, tjänstenamn, firmanamn eller andra kännetecken och märken (tillsammans "Varumärken") som visas på Webbplatsen är föremål för varumärkes- och andra rättigheter som innehas av Certina eller dess koncernbolag. Våra Varumärken får inte användas, vare sig i sin helhet eller som en del av ett varumärke och/eller som en del av ett domännamn, i samband med någon produkt eller tjänst på något sätt som kan orsaka förvirring och/eller förväxling och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis utan Certina föregående skriftliga tillstånd. Din användning/missbruk av Varumärken som visas på Webbplatsen, eller något annat av Webbplatsens innehåll är, förutom vad som anges i Användarvillkoren, strikt förbjuden.

 

5. Friskrivning 

5.1 Även om Certina företar rimliga ansträngningar för att korrekt och aktuell information ska ges på Webbplatsen, ger Certina inga garantier eller utfästelser med avseende på Webbplatsens innehåll, vilken tillhandahålls "i befintligt skick". Certina kan, i synnerhet, inte garantera att din användning av Webbplatsens innehåll inte kommer att kränka rättigheter som tillhör tredje parter som varken ägs av eller är anknutna till Certina.

5.2 Certina tar inget ansvar, och ska inte hållas ansvarigt för eventuella virus som kan infektera din datorutrustning eller för eventuella skador på din datorutrustning eller annan egendom till följd av din tillgång till, din användning av eller ditt surfande på Webbplatsen eller din nedladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud m.m. från Webbplatsen.

5.3 Certina förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta någon eller alla av Webbplatsens funktioner. Certina tar inget som helst ansvar för eventuella avbrott eller upphörande av någon eller alla av Webbplatsens funktioner, oavsett om det är resultatet av åtgärder eller underlåtenhet utförda av eller hänförliga till Certina eller någon av dess anknutna bolag eller någon tredje part.

5.4 Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Certina förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning göra ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar i Webbplatsens innehåll.

 

6. Länkar till och från andra webbplatser 

6.1 Eftersom Certina varken har kontroll över eller stödjer någon av de webbplatser som Webbplatsen är länkad till och eftersom Certina inte har granskat någon av de webbplatser till vilka Webbplatsen är länkad, bekräftar du att Certina aldrig ansvarar eller kan hållas ansvarigt för innehållet på någon sådan webbplats eller andra webbplatser länkade till Webbplatsen. Ansvaret för tillgången till s.k. off-site-sidor och länkade webbplatser från tredje part vilar helt och hållet på dig.

6.2 Länkning till Webbplatsen, externa sidor eller andra webbplatser sker på din egen risk. Genom att använda eller följa sådana länkar, förstår du att vid var tid gällande villkor och personuppgiftspolicys m.m. för respektive länkad webbplats kommer att gälla, vilka kan skilja sig från Certina. Om du vill länka till Webbplatsen, får du göra det endast genom att länka till, men inte replikera, duplicera eller på annat sätt kopiera eller mångfaldiga, hemsidan och med förbehåll för följande villkor.

6.3 Det är inte tillåtet att använda ramar (s.k. frames)  för att införliva Webbplatsen i webbplatser eller webbplatselement från parter som inte ingår i The Swatch Group Ltd. Det är även strikt förbjudet att genom s.k. inline-länkning eller med hjälp av andra hämtande länkar eller på annat sätt införliva hela eller delar av Webbplatsen på andra sidor eller webbplatser som tillhör parter som inte ingår i The Swatch Group Ltd.

 

7. Tillgång till tjänsterna 

7.1 Certina strävar efter att Webbplatsen normalt ska hållas tillgänglig 24 timmar om dygnet men ansvarar inte för om Webbplatsen, oavsett anledning, vid någon tidpunkt eller under någon period blir otillgänglig.

7.2 Tillgången till Webbplatsen kan avbrytas tillfälligt och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av andra skäl bortom Certinas kontroll.

 

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Så långt det är möjligt enligt lag, och med undantag för skador orsakade av uppsåt eller grov vårdslöshet, frånsäger sig Certina, och alla andra företag inom The Swatch Group Ltd., inklusive tjänstemän, direktörer, anställda, aktieägare eller ombud för någon av dem, allt ansvar och alla förpliktelser för något belopp eller typ av förlust eller skada som på något sätt kan drabba dig eller en tredje part (inklusive, men utan begränsning till, direkta och indirekta skador och förluster samt följdskador eller förluster eller förlust av intäkter, vinster, goodwill eller data) i samband med Webbplatsen eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultaten av användningen av Webbplatsen, någon webbplats som är länkad till Webbplatsen eller material på sådana webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, förlust eller skada på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av, eller surfande på Webbplatsen eller nedladdning av material från Webbplatsen eller någon webbsida som är länkad till Webbplatsen.

 

9. Personuppgifter 

9.1 Vi bryr oss om din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter. Vänligen läs vår personuppgiftspolicy.

 

10. Övriga villkor 

10.1 Skulle Certina underlåta att utnyttja, utöva, hävda eller verkställa en rätt eller bestämmelse enligt dessa Användarvillkor innebär det inte att Certina avstår från eller efterger en sådan rätt eller bestämmelse. Indelningen av dessa Användarvillkor i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka villkorens tolkning och har ingen juridisk verkan. Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller del härav befinnas ogiltig eller ej genomförbar, ska detta inte på något sätt påverka eller försämra giltigheten eller verkställigheten av de återstående bestämmelserna häri.

10.2 Användarvillkoren regleras av och tolkas i enlighet med schweizisk lag, utan hänsyn till några regler om lagval eller FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. Med förbehåll för Certina rätt att stämma en användare vid en domstol på dennes bostadsort och i den utsträckning som lagen tillåter, har domstolarna på den ort där Certina har sitt säte, för närvarande Le Locle, Schweiz, exklusiv behörighet att avgöra samtliga eventuella tvister som uppstår kring Användarvillkoren och/eller din användning av Webbplatsen.

10.3 Om du har några frågor om dessa Användarvillkor, vänligen skriv till

Certina SA 
Chemin des Tourelles 17 
2400 Le Locle 
Schweiz

or via customer.service [at] certina.ch.