Podmínky ochrany soukromí

1. O tomto oznámení o ochraně osobních údajů

1.1 Toto je oznámení o ochraně osobních údajů ("Oznámení") Certina SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Switzerland, ("Certina", "my", "náš"). Certina je správcem údajů pro účely tohoto Oznámení. 

1.2 Toto oznámení, společně s našimi  obchodními podmínkami, stanoví základ, na kterém budeme zpracovávat veškeré osobní údaje získané v souvislosti s vaším užíváním a interakcí či jakoukoli jinou online účastí na této webové stránce , kterou spravujeme, včetně našich sociálních médií a našich aplikací (společně dále jen "Webová stránka "). Informace o užívání cookies, pixelů a sociálních plug-inů, naleznete v našem oznámení týkajícím se souborů cookie, pixelů a sociálních plug-inů.

1.3 Jakékoli změny tohoto Oznámení zveřejníme na Webové stránce či vám je sdělíme e-mailem. 

1.4 Současně platné Oznámení je ze dne 24.05.2018. 

 

2. Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme?

2.1 Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete například vyplněním kontaktního formuláře, registrací k účtu, využíváním interaktivních prvků, přihlášením ke službě, účastí na marketingové propagaci, objednáním produktu nebo služby, vyžádáním informací a/nebo materiálovými či kompletními průzkumy. Takové osobní údaje mohou být:

2.1.1 kontaktní informace (jako jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní či telefonní číslo);

2.1.2 informace o koupi a transakcích;

2.1.3 informace o platbě (jako číslo platební karty, datum vypršení platnosti, autorizační číslo či bezpečnostní kód, doručovací adresa a fakturační adresa);

2.1.4 informace o zákazníkovi (jako zákaznické dotazníky, komentáře, historie reklamací); 

2.1.5 přihlašovací jméno a heslo; 

2.1.6 informace o osobních a profesních zájmech, datum narození, rodinný stav, demografické údaje a zkušenosti s naším produktem a kontaktní preference; 

2.1.7 fotografie, komentáře a další obsah vámi poskytnutý; 

2.1.8 kontaktní informace, které poskytnete o vašich přátelích a dalších osobách, které si přejete kontaktovat; a 

2.1.9 informace, které získáme od našich externích poskytovatelů služeb. 

2.2 Shromažďujeme metadata, například detaily vaší návštěvnosti Webové stránky, zejména údaje o provozu, data o lokaci, IP adresu, informace o prohlížeči, údaje o relaci, preference, nastavení, weblogy a další údaje o komunikaci, které monitorujeme v průběhu vaší návštěvy Webové stránky.

 

3. Na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?

3.1 Zpracováváme osobní údaje pro účely uvedené či evidentní v době jejich shromáždění,

3.1.1 k jejichž zpracování jste výslovně udělili souhlas, například zaškrtnutím pole; nebo

3.1.2 k jejichž zpracování jsme oprávněni dle příslušných právních předpisů; například v souvislosti s dodržením požadavků na uchovávání osobních údajů důležitých pro účetní výkaznictví; nebo

3.1.3 které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, například v případě vaší objednávky zboží;

3.1.4 jejichž zpracování je nezbytné pro účely jiných oprávněných zájmů, které zahrnují:

 • shromažďování informací o trhu, propagace produktů a služeb, poskytování a přizpůsobení nabídek;
 • poskytování a vylepšování našich produktů a služeb;
 • management zákaznických, klientských, dodavatelských a jiných vztahů, sdílení informací s interními zúčastněnými osobami, implementace bezpečnostních postupů a plánování a alokace zdrojů a rozpočtu;
 • monitorování, odhalování a ochrana organizace, jejích systémů, sítí, infrastruktury, počítačů, informací, duševního vlastnictví a dalších práv před nežádoucím bezpečnostním narušením, neoprávněným přístupem, zpřístupněním a získáváním informací, porušením údajů a systému, hacking, průmyslovou špionáží a kybernetickými útoky;
 • ochranu a rozvoj průmyslových standardů; sdílení informací o jednotlivcích nebo pochybností, které mohou mít negativní a škodlivý dopad; a následné osvědčené postupy; nebo
 • dodržování průmyslových standardů, regulačních požadavků a dalších požadavků týkajících se prevence podvodů a boje proti praní špinavých peněz.

 

4. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

4.1 Zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

4.1.1 Vyplníte-li kontaktní formulář s uvedením vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, preference apod., používáme vaše osobní údaje k zodpovězení vašich otázek, zasílání informací či provádění dalších úkolů, o které jste žádali.

4.1.2 Zaregistrujete-li si u nás účet, zpracováváme osobní údaje potřebné k otevření účtu, například vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, heslo, profilový obrázek, údaje třetích stran účtu (například, pokud se zaregistrujete pomocí účtu Facebook) atd., aby váš účet bylo možné registrovat a spravovat.4.1.3履行我们与您签订的合同义务。

4.1.3 Používáte-li naše interaktivní prvky, zpracováváme osobní údaje požadované k používání těchto prvků k umožnění a spravování jejich užití, například vaše jméno a e-mailovou adresu k zobrazení v žebříčku a zasílání aktualizace týkající se online hry, které jste se zúčastnil.

4.1.4 Jste-li stávající zákazník, můžeme vám zasílat reklamu o našich produktech a službách, užitím například vašeho jména a poštovní adresy.。

4.1.5 Přihlásíte-li se k odběru služby, jako je náš informační newsletter poskytnutím e-mailové adresy a jména, použijeme tyto osobní údaje k zaslání informačního newsletteru.

4.1.6 Účastníte-li se marketingové propagace, použijeme vaše osobní údaje, které od vás požadujeme k umožnění vaší účasti, například ke zpracování vaší pozvánky na akci nebo ke zjištění a kontaktování vítěze soutěže.。

4.1.7 Objednáte-li si produkt, materiál nebo službu, potřebujeme a zpracováváme osobní údaje nezbytné k plnění objednávky, například vaše jméno, telefonní číslo, doručovací adresu, informace platební kartě, e-mailovou adresu atd., například pro potvrzení vaší objednávky, zpracování platby, kontrole kreditního skóre, doručení objednané položky a kontaktu pro účely dodání.

4.1.8 Odpovíte-li na některý z našich dotazníků a poskytnete-li nám osobní údaje, například jméno, věk, povolání atd., použijeme tyto osobní údaje k analýze výsledků dotazníku a vyvození závěrů.

4.1.9 Souhlasíte-li s přijímáním marketingových informací na základě výzvy, použijeme vaše osobní údaje k zaslání propagačních materiálů a další komunikaci, ke komunikaci s vámi a zajištění vaší účasti na speciálních akcích, soutěžích, loteriích, programech, nabídkách, průzkumech a průzkumech trhu, k přizpůsobení reklamy o našich produktech a službách, přizpůsobení vašeho používání Webové stránky, marketingových zkušeností a komunikace podle vašich preferencí a našich podmínek.

4.1.10 Komunikujete-li s námi na sociálních sítích třetích stran, zpracováváme vaše osobní údaje pro vaši návštěvu na těchto sítích (naše interakce s vámi na sociální síti třetí strany by podléhala zásadám ochrany soukromí a obchodních podmínek této sítě).

4.1.11 Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž k dodržování a prosazování příslušných zákonných požadavků, našich obchodních podmínek, relevantních průmyslových standardů, smluvních závazků a našich zásad.

4.2 Vaše osobní údaje zpracováváme v centralizovaném systému, který umožňuje vylepšit vaše zkušenosti s konkrétní značkou tím, že přizpůsobíme naši komunikaci a marketingové úsilí tak, aby byly pro vás, co nejrelevantnější a nejužitečnější (budování profilu). Za tímto účelem můžeme zpracovávat, párovat a obohacovat vaše osobní údaje o údaje získané z vaší interakce s námi či s třetími stranami. Pokud nám například sdělíte svůj věk, příjem, záliby či cestovní aktivity, můžete tyto údaje porovnat s vaším nákupním chováním a dalšími informacemi, které jsme od vás získali, abychom vás kontaktovali s nabídkami, pozvánkami nebo propagací, které považujeme za nejlépe vyhovující vaším zájmům.

4.3 Zpracováváme metadata, které od vás shromažďujeme k vylepšení naší Webové stránky, analýze způsobu provozu a užívání Webové stránky, cílenému marketingu, vývoji a analýze statistik a demografických údajů nebo optimalizaci vaší online přítomnosti a marketingu.。

 

5. Komu sdělujeme a zpřístupňujeme vaše osobní údaje?

5.1 Vaše osobní údaje mohou být sdělovány následujícím příjemcům či kategoriím příjemců k jejich vlastnímu užití a pod vlastní kontrolou (správci):

5.1.1 Naše mateřská společnost The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Švýcarsko ("Swatch Group");

5.1.2 Naše pobočky ve skupině Swatch Group v zemích, kde je naše značka zastoupena, jak je uvedeno při shromažďování vašich osobních údajů.

5.2 Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců, kteří jednají v našem zastoupení a / nebo jako partneři (zpracovatelé), omezené na účel plnění svých povinností, kteří jsou smluvně zavázání k dodržování odpovídající úrovně ochrany osobních údajů při zpracovávání vašich osobních údajů (například k plnění objednávek, doručení balíčků, zpracování plateb platebními kartami, poskytování služeb zákazníkům, posílání poštovních zásilek a e-mailů, ukládání a zpracování osobních údajů, hosting webových stránek, odstranění opakujících se údajů ze seznamu zákazníků, analýza dat, poskytování marketingové asistence, provádění průzkumů spokojenosti zákazníků, poskytování reklamy podle potřeb zákazníka):

5.2.1 Swatch Group;

5.2.2 Naše centrum pro zpracovávání osobních údajů ve Švýcarsku;

5.2.3 Naše pobočky ve skupině Swatch Group;

5.2.4 Naši externí poskytovatelé služeb.

5.3 Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny nabyvateli, pokud Certina nebo v zásadě veškerá její aktiva budou získána třetí stranou, přičemž v tomto případě budou osobní údaje jejích klientů jedním z převáděných aktiv.

5.4 Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v případě naší povinnosti zpřístupnit či sdílet vaše osobní údaje, za účelem splnění zákonných povinností nebo prosazení a uplatňování našich obchodních podmínek a dalších smluv; nebo ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti Certina nebo jakéhokoli člena Swatch Group, našich zákazníků či jiných. Toto zahrnuje výměnu osobních údajů s jinými společnostmi a entitami za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

5.5 Vaše osobní údaje mohou být mezinárodně předávány, a to i do zemí, které nejsou příslušnými regulačními orgány považovány za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany, například do zemí, které Evropská komise či Švýcarský federální komisař pro ochranu osobních údajů a informace nepovažují za země poskytující takovou úroveň ochrany. V takovém případě zajistíme odpovídající ochranu vašich osobních údajů tím, že se příjemci budou řídit závaznými smluvními závazky v souladu s příslušnými standardy schválenými příslušnými regulačními orgány nebo s ohledem na jiné záruky, jako jsou vlastní certifikáty, schválené příslušnými regulačními orgány. Můžete nás požádat o kopii těchto smluvních a dalších záruk (viz dále článek 9).

5.6 Tato Webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky a z webových stránek našich partnerských sítí, inzerentů a poboček. Pokud budete následovat odkaz na některou z těchto webových stránek, povšimněte si prosím, že mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Prosím, zkontrolujte tyto zásady před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů.

 

6. Po jak dlouhou dobu zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • dokud neodvoláte svůj souhlas s budoucím zpracováním, například dokud nezrušíte odebírání našeho informačního newsletteru nebo nevymažete u nás svůj účet;
 • dokud jsme si jisti, že jste spokojeni poté, co jste se na nás obrátili, např. objednáním katalogu, kladením dotazu, požádáním o informace, sjednání schůzky či rezervace atd., ale ne déle než dvanáct (12) měsíců od posledního kontaktu, pokud zde není jiný důvod, byl jste informován jinak nebo jste dal svůj souhlas k delšímu období uchovávání;
 • V souvislosti s vámi uskutečněným nákupem nebo v souvislosti s transakcí se zákaznickými službami, a to až do dokončení transakce plus minimálně po období trvání záruční doby, k níž můžeme přidat dobu odkladu ve váš prospěch, pokud zde není jiný důvod, byl jste informován jinak nebo jste dal svůj souhlas k delšímu období uchovávání;
 • po tak dlouhou dobu, dokud zůstanete naším obchodním partnerem plus po dobu deseti let, pokud zde není jiný důvod, byl jste informován jinak nebo jste dal svůj souhlas k delšímu období uchovávání;
 • po tak dlouhou dobu, jak po nás vyžadují právní předpisy, např. zákonné povinnosti o uchovávání údajů na základě účetních nebo daňových předpisů.

 

7. K čemu potřebujeme vaše osobní údaje?

Pokud si přejete s námi uzavřít smlouvu, například pokud objednáváte zboží či služby, potřebujeme od vás získat určité osobní údaje, které nám umožňují s vámi tuto smlouvu uzavřít, například vaše jméno, doručovací adresu, místo bydliště, platební informace a kontaktní informace. Pokud se rozhodnete nám požadované informace neposkytnout, nemůžeme s vámi tuto smlouvu uzavřít.

 

8. Jaká jsou vaše práva?

8.1 Máte právo:

 • požadovat přístup a opravu nebo výmaz vašich osobních údajů;
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, zejména podat námitky proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu; a
 • požadovat, aby vám či jakékoli jiné osobě či entitě, kterou jste určili, byl poskytnut digitální soubor vašich osobních údajů (přenositelnost dat).

 

8.2 Svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro určené účely můžete kdykoliv odvolat.

8.3 Pro uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat způsobem uvedeným níže.

8.4 Máte právo podat stížnost u příslušného orgánu.

 

9. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoli otázek nebo uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat následujícím způsobem:

Adresa: Certina SA, Rue des Prés 149, 2503 Bienne, Switzerland

Telefonní číslo: +41 32 933 35 50

E-mail: info [at] certina.ch

Kontaktní údaje našich zástupců nebo pověřenců pro ochranu osobních údajů v Evropské unii naleznete v našem Seznamu zástupců pro EU