Podmínky ochrany soukromí

1. Podmínky ochrany soukromí

1.1 Certina SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Švýcarsko (dále jen „Certina“, „My“) přistupuje k bezpečnosti a soukromé povaze Vašich osobních údajů velmi vážně. Tyto podmínky představují, společně s našimi podmínkami použití, základ pro naše zpracovávání jakýchkoli Vašich osobních údajů získaných v důsledku Vašeho používání těchto internetových stránek (dále jen „Internetové stránky“) a vysvětlují, jaké cookies používáme. Jakékoli zpracovávání Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně dat za účely, pro které byly tyto údaje poskytnuty. Abyste pochopili náš přístup a praktiky týkající se Vašich osobních údajů, jakým způsobem se budeme k Vašim osobním údajům chovat a jakým způsobem používáme cookies, pročtěte si prosím pozorně následující.

2. Údaje, které od Vás můžeme shromažďovat

2.1 Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje o Vás:

2.1.1 Údaje, které poskytnete při vyplňování formulářů na Internetových stránkách. Tyto zahrnují údaje poskytnuté v době registrace k používání Internetových stránek, přihlášení se k odběru našich služeb, nahrávání materiálu nebo vyžádání dalších sužeb. O údaje Vás můžeme také požádat, když se přihlásíte do námi sponzorované soutěže nebo akční nabídky nebo když nahlásíte problém týkající se Internetových stránek.

2.1.2 Budete-li nás kontaktovat, můžeme o této korespondenci uchovávat záznam.

2.1.3 Můžeme Vás také požádat o vyplnění dotazníků, které používáme na výzkumné účely. Jejich vyplnění však není Vaší povinností.

2.1.4 Detaily o Vašich návštěvách Internetových stránek, včetně údajů o přenosu dat, Vaší poloze, weblozích a další komunikační údaje, ať už je to vyžadováno pro naše vlastní nebo jiné účely, a o zdrojích, ke kterým přistupujete. Pro informace týkající se našeho používání cookies se prosím podívejte na oddíl týkající se cookies níže.

3. Kde uchováváme Vaše osobní údaje

3.1 Údaje, které od Vás shromažďujeme, mohou být předány do a uchovávány v lokalitě ve Švýcarsku (umístění serveru) nebo jiné lokalitě v Evropském hospodářském prostoru nebo mimo něj.

3.2 Všechny Vámi poskytnuté údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech. V případě, že jsme Vám přiřadili (nebo jste si vybrali) heslo, které Vám umožňuje přístup k určitým částem těchto internetových stránek, jste odpovědní za uchovávání důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme Vás, abyste žádná hesla s nikým nesdíleli.

3.3 Naneštěstí, přenos údajů prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Uděláme, co je v našich silách, abychom Vaše osobní údaje ochránili. Nemůžeme však zaručit bezpečnost Vašich údajů přenášených na Internetové stránky. Jakýkoli přenos proto činíte na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jakmile Vaše údaje obdržíme, použijeme přísné procedury a bezpečnostní prvky ve snaze zabránit nedovolenému přístupu.

4. Využití údajů

4.1 Uchovávané osobní údaje využíváme za následujícími účely a následujícím způsobem:

4.1.1 K zajištění co nejefektivnější prezentace obsahu Internetových stránek pro Vás a Váš počítač.

4.1.2 K poskytnutí informací, produktů nebo služeb, které po nás požadujete nebo ve vztahu ke kterým máme pocit, že by Vás mohly zajímat, jestli jste udělili souhlas k Vašemu kontaktování za tímto účelem.

4.1.3 K plnění našich povinností z jakýchkoli smluv uzavřených mezi Vámi a námi.

4.1.4 Ke svolení k Vaší účasti na našich interaktivních službách, budete-li si to přát.

4.1.5 K Vašemu upozornění na změny v našich službách.

4.1.6 K vytvoření a správě Vašeho osobního účtu u společnosti Certina.

4.1.7 K informování vítězů v soutěžích pořádaných online.

4.1.8 K testování a zlepšování našich systémů, prostřednictvím nichž jsou služby poskytovány.

4.1.9 K zabránění zneužití nebo neoprávněnému používání našich služeb.

4.1.10 K zasílání průzkumů týkajících se spokojenosti s našimi službami (prováděné společností Certina nebo námi pověřenými třetími stranami), produkty a celkovými zkušenostmi se společností Certina.

4.2 Jestli jste stávajícím zákazníkem, budeme Vás kontaktovat pouze elektronickými prostředky (např. e-mail, SMS, komunikační aplikace) nebo poštou, a to s informacemi ohledně zboží a služeb podobných těm, které byly předmětem Vaší předchozí koupě od nás.

4.3 Jestli jste novým zákazníkem a my jsme povolili vybraným třetím stranám použít Vaše údaje, můžeme (nebo mohou) Vás kontaktovat elektronickými prostředky nebo poštou pouze v případě Vašeho předchozího souhlasu s takovým kontaktováním.

4.4 Jestli si nepřejete, abychom Vaše údaje využívali tímto způsobem nebo abychom je za marketingovými účely předávali třetím stranám, zaškrtněte prosím příslušné políčko umístěné na formuláři, ve kterém od Vás Vaše údaje shromažďujeme (objednávkový formulář), nebo nás kontaktujte prostřednictvím customer.service@certina.ch.

4.5 Neosobní a neindividuální statistiky a demografické údaje můžeme v souhrnné podobě sdílet s našimi marketingovými partnery, inzerenty nebo jinými třetími stranami za výzkumnými účely.

4.6 Prostřednictvím Vašeho používání Internetových stránek můžeme také shromažďovat určité údaje o Vašem používání Internetových stránek, které Vás individuálně neidentifikují. Tyto údaje jsou obecně získávány prostřednictvím „dat o provozu“ (traffic data). Tyto údaje můžeme shromažďovat a uchovávat automaticky, kdykoli s Internetovými stránkami komunikujete. Shromažďovat můžeme kupříkladu Vaší IP adresu, hostitelské jméno Vašeho počítače, údaje z internetového prohlížeče a doménové jméno referenčních internetových stránek pokaždé, když navštívíte Internetové stránky. Shromažďovat můžeme také údaje týkající se vzorců zákaznického provozu a využití internetových stránek. Tyto údaje však neobsahují nic, co by Vás mohlo osobně identifikovat, a jsou využívány k analýze a zlepšování Internetových stránek a k poskytnutí naplňující internetové zkušenosti našim zákazníkům. K získání dalších informací o našem používání cookies a okamžiku, kdy Vás požádáme o Váš souhlas, se prosím podívejte na oddíl týkající se cookies níže.

5. Zpřístupnění Vašich údajů

5.1 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jakémukoli členu naší skupiny, tj. našim dceřiným společnostem nebo naší koncové mateřské společnosti a jejím dceřiným společnostem, které se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru nebo mimo něj.

5.2 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám:

5.2.1 Které nám pomáhají spravovat Internetové stránky (jako např. naši poskytovatelé internetových služeb) nebo poskytovat služby, které požadujete. Tyto třetí strany musí v každém časovém okamžiku poskytovat stejnou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů jako Certina.

5.2.2 V případě, že budeme prodávat nebo kupovat jakýkoli obchodní závod nebo aktiva, přičemž v takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit možnému prodávajícímu nebo kupujícímu tohoto obchodního závodu nebo aktiv.

5.2.3 K provádění funkcí z našeho pověření, jako je například plnění objednávek, doručování zásilek, zpracovávání plateb platební kartou, poskytování služeb zákazníkům, zasílání pošty a e‑mailů, odebírání opakujících se údajů ze seznamů zákazníků, analýza dat, poskytování marketingové podpory, provádění průzkumů spokojenosti zákazníků, poskytování personalizované inzerce a poskytování výsledků hledání a odkazů (včetně placených míst ve vyhledávání a odkazů). Mají přístup k osobním údajům nutným k provádění jejich funkcí, ale nesmějí tyto údaje použít k jiným účelům. Kromě toho musí osobní údaje zpracovávat v souladu s těmito podmínkami ochrany soukromí a s tím, co povolují platné zákony na ochranu osobních údajů.

5.2.4 V případě, že bude společnost Certina nebo všechna její podstatná aktiva nebo jakýkoli člen naší skupiny nabyty třetí stranou, přičemž budou v takovém případě uchovávané osobní údaje o jejich zákaznících tvořit součást převáděných aktiv.

5.2.5 Budeme-li povinni zpřístupnit nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění jakékoli právní povinnosti nebo za účelem vynucování nebo aplikace našich podmínek použití a jiných smluv; nebo za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Certina nebo jakéhokoli člena naší skupiny, našich zákazníků nebo jiných osob. Toto zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

6. Vaše práva

6.1 Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinkem od data odvolání, a to zasláním e-mailu nebo dopisu, nebo zaškrtnutím příslušného políčka na formulářích sloužících ke shromažďování Vašich osobních údajů. Kdykoli si můžete vyžádat informace o tom, jaké Vaše údaje se zpracovávají a za jakým účelem. Kromě toho můžete dle zákona požádat o opravu, zablokování nebo odstranění svých osobních údajů. Jestliže chcete uplatnit svá práva nebo máte nějaký dotaz, kontaktujte nás na adrese Certina SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Švýcarsko, nebo prostřednictvím customer.service@certina.ch

6.2 Máte právo neudělit souhlas s naším použitím určitých cookies. Pro více informací, které se toho týkají, se prosím podívejte na oddíl níže.

6.3 Internetové stránky mohou obsahovat internetové odkazy na internetové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a sesterských společností a z nich. Budete-li následovat internetový odkaz na jakoukoli z těchto internetových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto internetové stránky mají svá vlastní pravidla ochrany soukromí, ve vztahu ke kterým nepřebíráme žádnou odpovědnost a vylučujeme vznik jakékoli povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy. Projděte si prosím taková pravidla předtím, než na takovéto internetové stránky zadáte jakékoli osobní údaje.

7. Cookies a spyware

7.1 Používání cookies a spyware

7.1.1 Na Vašem počítači nikdy nepoužíváme ani neinstalujeme spyware. Spyware nepoužíváme ani k získávání údajů z Vašeho počítače.

7.1.2 Stejně jako mnoho internetových stránek používáme „cookies“, tj. soubory ukládané na pevný disk Vašeho počítače Vaším internetovým prohlížečem a používané ke shromažďování a uchovávání určitých údajů o Vás.

7.1.3 Většina internetových prohlížečů cookies automaticky přijímá, avšak povoluje jejich blokaci. Menu pomocníka ve většině internetových prohlížečů Vám prozradí, jak zabránit Vašemu internetovému prohlížeči v přijímání nových cookies, jak docílit, aby Vám Váš internetový prohlížeč oznámil přijetí nového cookie, a jak cookies celkem zablokovat. Také cookies, které jste již předtím přijali, můžete, jestli si to přejete, zablokovat nebo smazat.

7.1.4 Doporučujeme, abyste ponechali cookies „zapnuté“, abychom Vám mohli nabídnout lepší zkušenost s Internetovými stránkami. Nastavíte-li internetový prohlížeč na blokování všech cookies (včetně cookies, které jsou přísně nezbytné), nemusíte být schopni přístupu k částím Internetových stránek.

7.1.5 Na Vaše zařízení jsme umístili určité cookies a doporučujeme Vám, abyste souhlasili s jejich používáním. Nesouhlasíte-li, můžete Internetové stránky stále používat, ale některé jejich části nemusejí fungovat nebo nemusejí fungovat stejně dobře.

7.2 Používáme následující cookies:

7.2.1 Přísně nezbytné cookies. Toto jsou cookies, které jsou vyžadovány k provozu Internetových stránek a k tomu, abyste byli schopni dokončit služby, které žádáte. Zahrnují např. cookies, které Vám umožňují přihlašovat se do zabezpečených oblastí Internetových stránek.

7.2.2 Funkční cookies. Tyto cookies zaznamenávají údaje o výběrech, které činíte na Internetových stránkách, jako např. Vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte. Tímto způsobem jsme schopni personalizovat Vaši návštěvu Internetových stránek.

7.2.3 Výkonnostní cookies. Tyto „analytické“ cookies nám umožňují shromažďovat údaje o tom, jak návštěvníci Internetové stránky používají, tj. např. počítat návštěvníky a zjišťovat, jak se návštěvníci po Internetových stránkách pohybují. Zaznamenávají Vaši návštěvu Internetových stránek, stránky, které jste navštívili, a internetové odkazy, které jste následovali. Tyto cookies neshromažďují údaje, které Vás identifikují. Všechny údaje jsou anonymní. Toto nám umožňuje zlepšovat způsob, jakým Internetové stránky fungují.

7.2.3 i) Při analýze Vašeho používání Internetových stránek spoléháme na Google Analytics, službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Údaje vygenerované Google Analytics podléhají podmínkám ochrany soukromí Google a budou předány a uchovávány společností Google na serverech ve Spojených státech amerických. Před předáním budou anonymizovány odstraněním posledního oktetu Vaší IP adresy. Google je v našem zastoupení následně zpracuje za účelem vyhodnocování Vašeho používání Internetových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na Internetových stránkách a k poskytování jiných služeb spojených s používáním internetu. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými daty uchovávanými touto společností Google. Použití cookies za výše uvedenými účely můžete odmítnout příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče. V takovém případě ale nemusíte být schopni použít plnou funkčnost Internetových stránek. Dále můžete vyloučit shromažďování dat o Vašem používání Internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) a jejich zpracovávání prostřednictvím stáhnutí a instalace doplňku (add-on) Vašeho aktuálního internetového prohlížeče z http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Pro více informací týkajících se používání Vašich dat společností Google se prosím podívejte na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

7.2.3 ii) U návštěvníků, kteří na naše Internetové stránky vstupují z pevninské Číny (ČLR), můžeme namísto Google Analytics používat službu Site Monitor poskytovanou společností Miaozhen Ltd., Peking, ČLR, za stejným účelem a v rámci stejných omezení, ale se servery v ČLR. Pokud výslovně nesouhlasíte s používáním služby Site Monitor ve Vašem prohlížeči, navštivte http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html.

7.2.4 Cookies sociálních médii. Tyto cookies Vám umožňují sdílet obsah Internetových stránek s platformami sociálních médii (např. Facebook, Twitter, Instagram). Nad těmito cookies nemáme žádnou kontrolu, jelikož jsou nastavovány samotnými platformami sociálních médií.

7.2.5 Reklamní cookies. Tyto cookies nám dovolují poskytovat Vám na internetových stránkách třetích stran reklamu „na míru“ v závislosti na Vašem zájmu o naše produkty a služby projeveného v průběhu Vaší návštěvy na našich Internetových stránkách. Tyto cookies neshromažďují údaje, které Vás identifikují. Všechny údaje jsou anonymní.

7.2.5 i) Na našich Internetových stránkách provozujeme zájmovou reklamu, včetně retargeting a remarketing technologií poskytovaných třetími stranami (dále jen „Poskytovatelé – třetí strany“), např.:

- Criteo SA, Paris, France, www.criteo.com (“Criteo”),

- DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, www.doubleclickbygoogle.com, (“DoubleClick”),

- Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

- Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland,

- Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025,

- Adform A/S, Copenhagen, Denmark, http://site.adform.com/ (“Adform”)

a to za účelem analýzy Vašeho pohybu po našich Internetových stránkách. Na jejím základě jsme k Vám schopni přistupovat s personalizovanou reklamou. Za tímto účelem jsou ve Vašem počítači uložené cookies. Poskytovatelé – třetí strany ani Certina neshromažďují v průběhu Vaší návštěvy na našich Internetových stránkách žádné personalizované údaje, pouze údaje anonymizované. Použití takovéto technologie je v plném souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně dat. Díky takovým údajům k Vám např. můžeme přistupovat na internetových stránkách třetích stran s reklamou, která je personalizována v závislosti od Vašeho zájmu o naše produkty. Jestli jste tedy např. projevili v průběhu Vaší návštěvy našich Internetových stránek zájem o určitou řadu výrobků, tato technologie Vám může v budoucnosti ukázat více informací v podobě reklamy při prohlížení jiné internetové stránky. Jediným důvodem používání této technologie je snaha o co nejlepší přizpůsobení dostupných informací Vašim zájmům a o učinění Vaší internetové zkušenosti co nejvíce informativní. Nicméně, nastavení Vašeho internetového prohlížeče můžete upravit tak, aby neshromažďoval takové cookies a aby odstranil takové cookies, které již shromážděny byly. S pomocí následujících internetových odkazů si prosím dohledejte prostředky Poskytovatelů – třetích stran k vyloučení takových cookies:

- Criteo: www.criteo.com/privacy

- DoubleClick: https://code.google.com/archive/p/google-opt-out-plugin/

- Google Analytics Advertising Features: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

- Facebook: https://www.facebook.com/help/164968693837950

- Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

- Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en

7.2.5 ii) Anonymní údaje vytvořené s použitím Google Analytics Features mohou být použity k tvorbě zpráv o demografii a zájmech nebo síťových dojmech.

8. Změny našich podmínek ochrany soukromí

8.1 Jakékoli změny, které bychom mohli v našich podmínkách ochrany soukromí v budoucnosti učinit, budou zveřejněny na této stránce a v patřičných případech Vám budou oznámeny prostřednictvím e-mailu.

9. Kontakt

9.1 Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím prostřednictvím customer.service@certina.ch.